การติดตั้งฉนวนกันร้อน

บริเวณหลังคา

ขั้นตอนการติดตั้งฉนวน

การติดตั้งฉนวนกันความร้อนเอ็ม-พีอี บริเวณเหนือแป ควรจะต้องเป็นแปเหล็กที่มีการเชื่อมเข้ากับจันทันเรียบร้อยแล้วจึงปูฉนวนกัน ความร้อน เอ็ม-พีอี จากเชิงชายขึ้นไปบนเส้นหลังคา โดยให้ชายอลูมิเนียมฟอยล์ของแต่ละแผ่นซ้อนทับกัน (ระยะซ้อนทับ 5 ซม) แล้วจึงปูกระเบื้องมุงหลังคาทับ

iNan-cextraการติดตั้งฉนวนบริเวณหลังคา